Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey
Submerged Roman stonework, Miletus, Turkey