Miletus, Turkey

Roman stonework at Miletus, Turkey

Miletus, Turkey

Roman stonework at Miletus, Turkey